بادسنج کنتوری

این دستگاه برای اندازه گیری مجموع وزش باد با استفاده از کنتور مکانیکی مخصوص بدون نیاز به سرویس تا مدتها مورد استفاده قرار می گیرد.