باران سنج دستی

به منظور اندازه گیری دقیق تر میزان بارتدگی کلیه اجزا کلاهک باران سنج به روش قالب گیری و یکپارچه و بدون درز و بدون نقطه جوش ساخته شده است. مروز باران سنج فاقد درز و یکپارچه می باشد.