آخرین خدمات
دانهول و کراس هول

عملیات اکتشافات لرزه ای درون چاهی به روش Downhole و Crosshole مطابق مشخصات و ضوابط مراجع ذیصلاح کشوری توسط تیم با تجربه شرکت انجام می شود. سایر روش های اکتشافات لرزه ای ( انعکاسی و انکساری سطحی ) نیز توسط این شرکت انجام می شود.