آخرین خدمات
اکتشاف آبهای زیرزمینی

این عملیات با استفاده از دقیق ترین تجهیزات و به روش های استاندارد و توسط پرسنل با تجربه شرکت برای تأمین آب شرب و صنعتی و کشاورزی برای متقاضیان بخش خصوصی و سازمانها و دوایر دولتی انجام می شود.