آخرین خدمات
تعمیر و نگهداری

سرویس و نگهداری سایر تجهیزات اندازه گیری و سیستم های ابزار دقیق نقش اساسی و حیاتی در عملکرد و کارآمدی این تجهیزات دارد.شرکت سیماب الکترونیک از اولین روزهای شروع فعالیت خود با اهمیت دادن به خدمات پشتیبانی تجهیزات تولیدی و عرضه شده توسط خود ، تعمییر و نگهداری تجهیزات دیگر را نیز به عنوان سرمایه های ملی در دستور کار خدمات خود قرار داده است.