آخرین خدمات
مشاوره

ارائه خدمات مشاوره در زمینه ی روشها و انتخاب سیستم ها و تجهیزات مورد نیاز کارفرمایان و خریداران به منظور دستیابی به دقیق ترین ، بهترین و مناسب ترین و پایدارترین تجهیزات اندازه گیری پارامترهای مورد نظر و همچنین تنظیم و تدوین روش های اندازه گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و دستور العمل های بهره برداری و نگهداری توسط کارشناسان با تجربه این شرکت به عمل می آید.