آخرین محصولات
درزه سنج

در سازه‎های مهندسی مهم و حیاتی به منظور کنترل رفتار سازه و وضعیت حرکت و جابجایی اجزاء سازه نسبت به همدیگر به ویژه در محل درزها و ترک‎های طبیعی و یا در محل شکستگی‎های احتمالی ایجاد شده در سازه که به دلایل اشکالات احتمالی در طراحی و یا در اثر حوادث و وقایع طبیعی نظیر زلزله و یا لغزش زمین و یا تغییر شرایط ساختگاه بوجود می‎آید از درزه‎سنج یا Joint meter استفاده می شود. درزه‎سنج‎ها دو محوره و یا سه محوره می باشند که جابجایی دو طرف درزه را نسبت به هم در دو راستا ( X,Y ) و یا سه راستا ( X,Y,Z ) اندازه‎گیری می کنند. دقت اندازه‎گیری بسته به نوع سازه می تواند 01/0 میلی متر و یا 001/0 میلی متر باشد.