هدایت الکتریکی

اندازه گیری مقدار EC و شوري آب و همچنين دماي آب كه براي مطالعه و شناسايي و تجزيه و تحليل منابع آب زيرزميني مورد بهره برداري قرار مي گيرد بسيار حائز اهميت است.